wtorek, 30 października 2012

Halloween..


Już wkrótce Hallowe'en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października  czyli przed dniem Wszystkich Świętych . Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii Mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. W ten wieczór dzieci przebierają sie za różne stwory, potwory rodem z horroru :) słychać pukanie do drzwi i słyszysz:„Trick or Treat!" W Kanadzie, USA i wielu innych miejscach to normalny i oczekiwany widok. Dzieci dostaną cukierki - a jeśli nie, pewnie pozostawią po sobie posmarowaną pastą do zębów klamkę lub „przerażający" liścik na wycieraczce. W Polsce - zabawa w „Cukierek albo psikus" raczej przyjmowana jest z niechęcią, niezrozumieniem lub onieśmieleniem. Dzieci często bardzo chciałyby spróbować - ale rodzice trochę się boją...To święto budzi wiele kontrowersji..wiele osób uważa, że taka zabawa ośmiesza ideę pełnych zadumy Świąt Wszystkich Świętych i Zaduszek, niektórzy obawiają się zaniku rodzimych tradycji poprzez nadmierne naśladowanie innych kultur..

 W Polsce z tej okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy kulturalne w nocnych klubach, występy teatralne oraz projekcje filmowe w kinach. Szkoły i przedszkola organizują z tej okazji dodatkowe atrakcje dla swoich wychowanków. W Halloween dzieci przychodzą do szkoły przebrane za straszne postacie filmowe. Chodzenie od domu do domu i zbieranie przez dzieci cukierków zdarza się sporadycznie, lecz coraz częściej..A wy ?? uznajecie święto Hallowen??
My uważamy, że wszystko jest dla ludzi..nie szalejemy jak Amerykanie, mały symbol w postaci pomarańczowej dyni nikomu nie zaszkodził....:)

Bardzo popularnym symbolem Halloween jest wydrążona dynia z palącymi się w środku świecami. Nazywa się ją "Jack-o-lantern". Jak tłumaczy legenda irlandzka, niejaki Jack - pijaku i włóczęga namówił diabła, żeby wszedł na drzewo, następnie wyciął w korze pnia krzyż, co odcięło szatanowi powrót na ziemię. Kiedy Jack umarł, nie mógł pójść do nieba wskutek swoich grzechów, ale nie chciano go także przyjąć do piekła, gdyż przechytrzył diabła. Diabeł podarował mu za to znicz umieszczony w wydrążonej rzepie, aby mógł oświetlać sobie drogę w wiecznej wędrówce w ciemnościach. We współczesnej Ameryce rzepę zastąpiła większa od niej dynia.
Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza się wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz, w zależności od wyobraźni domowników, imitacje ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych postaci z horrorów, itp.
W dniu Halloween w USA ustawia się owe dynie także w ogrodach...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Soon Hallowe'en - custom of masquerading and referring to the feast of the dead, celebrated in many countries on Oct. 31 or at night before All Saints' Day. References to Halloween are often seen in American culture.
Halloween is celebrated in the United States, Canada, Ireland, the UK Although the day is not an official holiday, enjoy the celebration of Christmas most popular.
Halloween appeared in Poland in the 90s In the evening, children dress up as different creatures, monsters of a horror movie :) heard a knock on the door and hear "Trick or Treat!" In Canada, the USA and many other places is normal and expected view. Children will receive candy - and if you do not , probably leave you with toothpaste smeared handle or "scary" a note on the doormat. In Poland - fun in "Trick or treat" is accepted rather reluctantly, misunderstanding or intimidated. Children are often eager to try - but some parents fear ... This festival is still controversial .. many people think that this ridiculous idea of ​​fun Christmas reverie full of All Saints and All Souls' Day, some fear loss of native traditions through excessive imitation of other cultures ..
 In Poland, the opportunity for adults are organized many cultural events in nightclubs, theater performances and film screenings in cinemas. Schools and kindergartens organized on this occasion more fun for their students. On Halloween children come to school dressed as a scary movie characters. Going from house to house collecting candy for children happens occasionally, but more often .. And how about  youDo you accept Halloween celebration?

We believe that everything is for the people .. there rockin 'like Americans, a small symbol of an orange pumpkin did not harm anyone .... :)

 A very popular symbol of Halloween is a hollowed out pumpkin with burning candles inside. It's called "Jack-o-lantern". As explained by the Irish legend, a man named Jack - drunk and vagabond devil persuaded to come to the tree, then cut in the bark of the trunk cross, which cut off the devil back to the ground. When Jack died, he could not go to heaven as a result of their sins, but they refused to accept him as hell because the devil outwitted. The devil gave him a candle placed in a hollowed-out turnip to be able to illuminate your way in the eternal journey in the dark. In modern America, turnips replaced greater than the pumpkin.

Now prominently placed houses hollowed out and lit from inside pumpkin with cut-out shapes of different characters, and, depending on the imagination of the household, imitation human skulls, skeletons, dummies famous characters from horror movies, etc.

On Halloween in USA these pumpkins are set in the gardens ...

Zerknijcie na kilka inspiracji :)
Take a look at some inspiration :)                                                                             :)
źródło:www.wehearit.com, www.pinspire.com, www.wikipedia.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za wszystkie komentarze :)
Kiss :* M&M

Thank you for all comments :*
Kiss :*